Študijski center za industrijsko demokracijo

  • Delavsko soupravljanje
  • Finančna participacija zaposlenih
  • Notranje lastništvo

Revija Ekonomska demokracija

4.11.2019

Izšla je nova številka revije Ekonomska demokracija

DokumentPovezava

Za člane - uporabna strokovna gradiva

21.10.2019

Participacijski dgovor: struktura in opomnik vsebine PDog

DokumentPovezava

Vabilo članom ZSDS na tradicionalni dvodnevni jesenski posvet

30.9.2019

DokumentPovezava

Strokovna ekskurzija članov ZSDS na Češko in Slovaško

25.9.2019

DokumentPovezava

Revija Ekonomska demokracija

3.9.2019

Izšla je nova številka revije Ekonomska demokracija.

DokumentPovezava

Stališča ZSDS do Poročila MInistrstva za delo o varstvu delavskih predstavnikov

25.8.2019

DokumentPovezava

Odločba Ustavnega sodišča RS o razveljavitvi četrtega odstavka 33. člena ZBan-2

19.8.2019

Ustavno sodišče je razveljavilo določbo Zakona o bančništvu, ki se je glasil: "Za banko se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, glede predstavnikov delavcev v upravi in nadzornem svetu banke."

DokumentPovezava

Programski manifest Združenja svetov delavcev Slovenije

ZA SODOBNO EKONOMSKO DEMOKRACIJO NAMESTO MEZDNEGA KAPITALIZMA

Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb


Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom).

Več »»


»Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. (Iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja).

Več »»