Študijski center za industrijsko demokracijo

  • Delavsko soupravljanje
  • Finančna participacija zaposlenih
  • Notranje lastništvo

Osnove poslovnih financ za učinkovito soupravljanje

23.2.2017

Objavili smo razpis za novo strokovno izobraževanje v ZSDS - na temo: "Osnove poslovnih financ za učinkovito soupravljanje - vloga SD pri obravnavi letnega poročila v podjetju", ki bo v Ljubljani, v TOREK, 07. marca 2017.

DokumentPovezava

Študijsko srečanje članov ZSDS v Luki Koper d.d. - 17. 02. 2017

21.2.2017

V rubriki "Koristne informacije - Strokovni posveti združenja" smo objavili gradivo in fotografije z zadnjega študijskega srečanja članov Združenja svetov delavcev Slovenije v Luki Koper, d.d.

DokumentPovezava

Ekonomska demokracija v 21. stoletju

19.2.2017

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove knjige dr. Mata Gostiše z gornjim naslovom, ki je pravkar izšla v založbi ŠCID.

DokumentPovezava

Zbirka vprašanj in odgovorov iz prakse za prakso

14.2.2017

Kako preprečiti zlorabo »poslovne skrivnosti« v zvezi s predstavniki delavcev v NS/UO?

DokumentPovezava

Zahteva za oceno ustavnosti in Predlog za zadržanje 4. odstavka 33. člena ZBan-2

28.1.2017

Sporna določba Zakona o bančništvu (ZBan-2) izključuje uporabo ZSDU glede delavskih predstavnikov v organih bank. Zahtevo za oceno njene ustavnosti je že 26. 10. 2016 podal Sindikat NLB, dodatni predlog za njeno zadržanje pa dne 2. 12. 2016 Svet delavcev NLB.

DokumentPovezava

Certificiranje znanj za člane svetov delavcev

8.1.2017

Objavljen je ažurirani register 816 dosedanjih prejemnikov certifikata ZSDS - v času od oktobra 2008 (začetek izvajanja sistema certificiranja znanj) do konca leta 2016.

DokumentPovezava

Naša založba

31.12.2016

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 6/2016.

DokumentPovezava

Letni program izobraževanja in usposabljanja v ZSDS - 2017

26.12.2016

Na spletu smo objavili LETNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V ZSDS - 2017.

DokumentPovezava

Programski manifest Združenja svetov delavcev Slovenije

ZA SODOBNO EKONOMSKO DEMOKRACIJO NAMESTO MEZDNEGA KAPITALIZMA

Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb


Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom).

Več »»


»Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. (Iz spremne besede).

Več »»