Študijski center za industrijsko demokracijo

  • Delavsko soupravljanje
  • Finančna participacija zaposlenih
  • Notranje lastništvo

Revija Ekonomska demokracija

3.9.2019

Izšla je nova številka revije Ekonomska demokracija.

DokumentPovezava

Stališča ZSDS do Poročila MInistrstva za delo o varstvu delavskih predstavnikov

25.8.2019

DokumentPovezava

Odločba Ustavnega sodišča RS o razveljavitvi četrtega odstavka 33. člena ZBan-2

19.8.2019

Ustavno sodišče je razveljavilo določbo Zakona o bančništvu, ki se je glasil: "Za banko se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, glede predstavnikov delavcev v upravi in nadzornem svetu banke."

DokumentPovezava

Revija Ekonomska demokracija

18.7.2019

Izšla je nova številke revije Ekonomska demokracija

DokumentPovezava

Delavsko soupravljanje in socialno partnerstvo na Češkem in Slovaškem

1.7.2019

Spoštovani člani Združenja svetov delavcev Slovenije,

letos vas vabimo na študijsko potovanje, hkrati v dve državi članici Evropske unije: v Češko in Slovaško republiko. Tudi tokrat smo, skupaj s češkimi in slovaškimi kolegi, pripravili zelo bogat program, v okviru katerega bomo spoznavali njihov sistem in njihovo prakso na področju uveljavljanja sodobnih oblik delavskega soupravljanja in socialnega partnerstva.

Na potovanje se bomo odpravili v SREDO 18. in se vrnili v SOBOTO 21. septembra 2019.

Priporočamo čimprejšnjo prijavo!

DokumentPovezava

Poročilo Inšpektorata RS za delo za leto 2018

18.6.2019

Poročilo se v poglavju 5.2. (str. 81) nanaša na akcijo nadzora v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju.

DokumentPovezava

Predlog ZSDS za učinkovito rešitev problematike varstva delavskih predstavnikov

20.4.2019

DokumentPovezava

Zahteva PS Levice za sklic Odbora DZ za delo o problematiki varstva delavskih predstavnikov

17.4.2019

Na seji Odbora dne 17. 4. 2019 je bil potrjen le prvi od predlaganih sklepov (s korekcijo 30 v 60-dnevni rok za pripravo analize stanja).

DokumentPovezava

Programski manifest Združenja svetov delavcev Slovenije

ZA SODOBNO EKONOMSKO DEMOKRACIJO NAMESTO MEZDNEGA KAPITALIZMA

Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb


Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom).

Več »»


»Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. (Iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja).

Več »»