Študijski center za industrijsko demokracijo

  • Delavsko soupravljanje
  • Finančna participacija zaposlenih
  • Notranje lastništvo

Vpliv produkcijskih odnosov na ustvarjanje in delitev dodane vrednosti v kapitalizmu

18.11.2017

Koristne informacije - Teoretični prispevki in referati

DokumentPovezava

Družbeno ekonomski vidiki delovanja svetov delavcev v podjetjih

10.11.2017

Objavili smo razpis/vabilo za novo strokovno izobraževanje v ZSDS, na katerem bomo podrobneje predstavili vlogo svetov delavcev pri vključevanju v procese sprejemanja pomembnejših ekonomsko-poslovnih odločitev v podjetjih - predavatelj: redni prof. dr. BOGOMIR KOVAČ. Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani, dne 29. novembra 2017.

DokumentPovezava

Naša založba - Revija Ekonomska demokracija

30.10.2017

Ogledate si lahko vsebino nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 5/2017.

DokumentPovezava

Usmeritve in priporočila za učinkovito »varstveno« delovanje delavskih predstavništev

24.10.2017

Sklepi strokovnega posveta ZSDS (Bled, 12. in 13. oktober)

DokumentPovezava

Sistem (so)delovanja delavskih predstavništev v podjetjih na področju varstva pravic delavcev

11.10.2017

Strokovni posvet ZSDS - gradivo

DokumentPovezava

Pristojnost za imenovanje predstavnikov delavcev v NS/UO holdinga

5.10.2017

Zbirka vprašanj in odgovorov iz prakse za prakso

DokumentPovezava

Sistem (so)delovanja delavskih predstavništev v podjetjih na področju varstva pravic delavcev

28.9.2017

Program strokovnega posveta članov Združenja svetov delavcev Slovenije (Bled, 12. in 13. oktober 2017)

DokumentPovezava

Naša založba - Revija Ekonomska demokracija

15.9.2017

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 4/2017.

DokumentPovezava

Priporočila združenja - Primeri dobrih praks

7.9.2017

Pročilo Skupnega sveta delavcev HSE Nadzornemu svetu HSE - Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o.

DokumentPovezava

O »pravni teži« in »veljavnosti ustanovitve« Skupnega sveta delavcev SDH

24.8.2017

Mnenje v zvezi s sporočilom SDH za javnost z dne 28. 6. 2017 glede domenvne pravne spornosti ustanovitve Skupnega sveta delavcev SDH

DokumentPovezava

Vprašanja in odgovori iz prakse za prakso

1.8.2017

Izraba letnega dopusta profesionalnega člana sveta delavcev

DokumentPovezava

Vprašanja in odgovori iz prakse za prakso

25.7.2017

Način odpoklica in zamenjave predstavnika delavcev v nadzornem svetu

DokumentPovezava

Strokovni članki - Revija Ekonomska demokracija

11.7.2017

Vnesli smo 5 novih strokovnih člankov iz preteklih številk Ekonomske demokracije (št. 1/2017).

DokumentPovezava

Naša založba - Revija Ekonomska demokracija

23.6.2017

Ogledate si lahko kazalo vsebine nove številke revije Ekonomska demokracija, št. 3/2017.

DokumentPovezava

Delavsko soupravljanje, finančna participacija in notranje lastništvo na Irskem

13.6.2017

Objavili smo razpis za letošnje študijsko potovanje članov Združenja svetov delavcev na Irsko, ki bo potekalo v času od 20. do 23. septembra 2017.

Vaše prijave bomo zbirali do 30. junija 2017 oz. do popolnitev vseh prostih mest. Zato priporočamo čimprejšnjo prijavo!

DokumentPovezava

Z ustanovne seje SSD SDH (fotoreportaža)

7.6.2017

DokumentPovezava

Dogovor o ustanovitvi Skupnega sveta delavcev SDH

5.6.2017

Na ustanovni seji dne 1. 6. 2017 v Mariboru so predstavniki svetov delavcev družb v pretežni lasti države sprejeli Dogovor o ustanovitvi Skupnega sveta delavcev Slovenskega državnega holdinga (SSD SDH).

DokumentPovezava

Programski manifest Združenja svetov delavcev Slovenije

ZA SODOBNO EKONOMSKO DEMOKRACIJO NAMESTO MEZDNEGA KAPITALIZMA

Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb


Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom).

Več »»


»Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. (Iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja).

Več »»