Študijski center za industrijsko demokracijo

Pravilnik o certificiranju temeljnih znanj za člane svetov delavcev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja način pridobitve potrdila o usposobljenosti za člana sveta delavcev, ki ga podeljuje Združenje svetov delavcev Slovenije (v nadaljevanju: ZSDSP) z namenom dviganja ravni strokovne usposobljenost članov svetov delavcev za opravljanje njihovih funkcij in s tem tudi splošne ravni kakovosti sodelovanja delavcev pri upravljanju družb v Sloveniji.

Potrdilo o usposobljenosti za člana sveta delavcev iz prvega odstavka tega člena (v nadaljevanju: certifikat ZSDSP) je dokazilo, da je njegov imetnik pridobil minimalni obseg znanj oziroma tako imenovana temeljna znanja, potrebna za opravljanje funkcije člana sveta delavcev.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA

2. člen

Kandidat za pridobitev certifikata ZSDSP je lahko vsak posameznik, ki želi opravljati funkcijo člana sveta delavcev.

Certifikat ZSDSP lahko pridobi kandidat, ki uspešno zaključi poseben program strokovnega izobraževanja za pridobitev minimalnega obsega potrebnih znanj po programu, ki ga skladno z določili tega pravilnika sprejme Programski svet, ali po drugih enakovrednih programih.

III. IZVAJALCI SISTEMA CERTIFICIRANJA

1. Programski svet

3. člen

Programski svet sestavljajo trije strokovnjaki ustreznih profilov z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe, ki jih imenuje Predsedstvo ZSDSP za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Programski svet je strokovni organ, ki opravlja naslednje naloge:

 • določi katalog temeljnih znanj, potrebnih za pridobitev certifikata ZSDSP, po vsebini (glavni vsebinski sklopi oziroma področja in posamezne konkretne teme v tem okviru ter pomembnejši poudarki znotraj posameznih tem), trajanju potrebnega izobraževanja in minimalni kakovosti predavateljev ter drugih pogojev izvedbe izobraževanja;
 • na podlagi kataloga iz prejšnje točke sprejema program »temeljnega tečaja za člane svetov delavcev« in potrjuje izbor predavateljev ter gradiva;
 • določa standarde glede kakovosti izvedbe izobraževanja;
 • odloča o izpolnjevanju pogojev za podelitev certifikatov ZSDP;
 • na podlagi ustreznih dokazil odloča o morebitnem priznanju znanj, pridobljenih v okviru drugih izobraževanj (izven temeljnega tečaja za člane svetov delavcev) za pridobitev certifikata ZSDSP;
 • opravlja druge naloge v zvezi s certificiranjem znanj za člane svetov delavcev po tem pravilniku, za katere ga pooblasti Predsedstvo ZSDSP

Pri pripravi kataloga temeljnih znanj iz prve alineje in programa temeljnega tečaja za člane svetov delavcev iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena je Programski svet dolžan upoštevati predvsem naslednje štiri osnovne vsebinske sklope:

 1. Sistem korporacijskega upravljanja po ZGD-1 in vloga predstavnikov delavcev v organih družb (uprava, NS in UO)
 2. Osnove sistema delavskega soupravljanja in vsebina dela sveta delavcev
 3. Ekonomika in finančno poslovanje gospodarskih družb
 4. Kadri, organizacija, pravna varnost zaposlenih in komuniciranje.

Program strokovnega izobraževanja za pridobitev certifikata ZSDSP mora obsegati najmanj 27 izobraževalnih ur (oz. tri izobraževalne dni), ob zaključku vsake posamezne teme pa mora biti izvedeno tudi pisno testiranje pridobljenih znanj udeležencev.

2. Predavatelji in organizator izobraževanja

4. člen

Predavatelji morajo biti priznani strokovnjaki – specialisti s posameznih vsebinskih področij iz prejšnjega člena.

Dolžnosti predavateljev temeljnega tečaja za člane svetov delavcev so:

 • priprava ustreznega strokovnega gradiva, ki ga mora predhodno odobriti tudi Programski svet;
 • priprava predstavitve (Power Point) ter morebitnih delavnic in vaj;
 • izdelava testnega vprašalnika ali druge oblike preverjanja pridobljenega znanja udeležencev;
 • izvedba testiranja ali druge ustrezne oblike preverjanja pridobljenega znanja udeležencev;
 • izvedba ocenjevanja kakovosti izobraževanja s strani udeležencev;
 • posredovanje dokumentacije o testiranju Programskemu svetu, o ocenjevanju kakovosti izobraževanja pa organizatorju izobraževanja

Strokovna institucija – organizator izobraževanja je dolžna zagotoviti dosledno izvedbo izobraževanja v skladu s standardi, ki jih določi Programski svet, udeležencem pa izdati ustrezna potrdila o udeležbi na izobraževanju.

3. Predsedstvo ZSDP

5. člen

 • Predsedstvo ZSDSP je odgovorno za organizacijo, koordinacijo in strokovno-tehnično podporo delovanja sistema certificiranja. Njegove naloge so zlasti:

  dajanje soglasij k določitvi oziroma spremembam kataloga temeljnih znanj in programa »temeljnega tečaja za člane svetov delavcev« iz 3. člena tega pravilnika,
 • odločanje o pritožbah zoper odločitve Programskega sveta o podelitvi certifikatov,
 • priprava predloga konkretnih poslovniških sprememb, ki naj bi jih v svoje poslovnike vključili sveti delavcev glede zaveze vseh članov, da bodo pridobili certifikat ZSDSP najkasneje v roku enega leta po izvolitvi, ter o možnih internih sankcijah v primeru neizpolnitve te zaveze,
 • priprava dogovorov z delodajalskimi stanovskimi združenji za podporo sistemu certificiranja ZSDSP,
 • priprava predloga posebnega dogovora – sporazuma med svetom delavcev in Upravo družbe o spodbujanju sistema certificiranja ZSDSP,
 • imenovanje Programskega sveta in zagotavljanje tehnično organizacijske podpore njegovemu delu,
 • nadzorovanje izvajanja izobraževanj in postopkov certificiranja in odločanje o morebitnih pritožbah kandidatov zoper kršitve v postopku pridobivanja certifikata,
 • organiziranje sistema pridobivanja podatkov o novoizvoljenih članih, ki naj se povabijo na izobraževanje za pridobitev certifikata,
 • določitev besedila in oblike certifikata,
 • vodenje evidence oz. registra imetnikov certifikatov ZSDSP,
 • zagotavljanje vsem imetnikom certifikata ZSDSP dostopnosti sodelovanja tudi na vseh ostalih permanentnih strokovnih izobraževanjih in usposabljanjih, ki jih organizira ZSDSP,
 • razvijanje promocijskih aktivnosti ter opravljanje drugih nalog, potrebnih za učinkovito delovanje in nadaljnji razvoj sistema certificiranja znanj za člane svetov delavcev v skladu s tem pavilnikom

6. člen

Predsedstvo ZSDSP je dolžno v sodelovanju z ustreznimi izobraževalnimi institucijami posebej zagotoviti:

 • da se bo specializirani izobraževalni program – temeljni tečaj za člane svetov delavcev - izvajal najmanj dvakrat letno, tako da bo lahko vsak zainteresirani kandidat pridobil certifikat najkasneje v roku enega leta po izvolitvi za člana sveta delavcev;
 • da bo preko celovitega sistema obveščanja in drugih promocijskih ukrepov udeležba na teh izobraževanjih dostopna vsem zainteresiranim kandidatom,
 • da bo vsem zainteresiranim kandidatom dostopna potrebna dokumentacija, praviloma preko spletnih strani ZSDSP, in sicer:
 • Razpisna dokumentacija s prijavnico za ustrezno strokovno izobraževanje za pridobitev certifikata ZSDSP,
 • Zaveza o spoštovanju etičnega kodeksa članov svetov delavcev in permanentnega obnavljanja in izpopolnjevanja znanj,
 • Pravilnik o certificiranju znanj za člane sveta delavcev,
 • Katalog potrebnih znanj za certificiranje,
 • Program usposabljanja za pridobitev certifikata ZSDSP in
 • Etični kodeks članov svetov delavcev

IV. POSTOPEK PODELJEVANJA CERTIFIKATA

1. Dokazovanje pridobljenih znanj

7. člen

Za udeležence „temeljnega tečaja za člane svetov delavcev” iz 3. člena tega pravilnika se kot dokaz o pridobitvi znanj, potrebnih za izdajo certifikata, štejejo potrdilo o udeležbi ter izpolnjeni pisni testi za vse teme iz programa. Kandidat lahko celoten program usvoji tudi v več delih.

Udeleženci drugih izobraževanj s podobno vsebino lahko zahtevajo, da se jim določena znanja, pridobljena na teh izobraževanjih, posebej priznajo v okvir temeljnih znanj, potrebnih za pridobitev certiffikata, pri čemer morajo Programskemu svetu predložiti ustrezna dokazila o udeležbi ter programe konkretnih izobraževanj.

2. Odločanje o podelitvi certifikata

8. člen

Izpolnjevanje pogojev za podelitev certifikata v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena ugotavlja izobraževalna institucija, ki izvaja „temeljni tečaj za člane svetov delavcev”, ki tudi podeli certifikat, vendar mora o podeljenih certifikatih tekoče poročati Programskemu svetu ter mu predložiti na vpogled vso potrebno dokumentacijo. Programski svet lahko razveljavi podeljeni certifikat, če ugotovi nespoštovanje določil tega pravilnika pri ugotavljanju izpolnjevanja predpisanih pogojev.

Priznanje določenih znanj za pridobitev certifikata v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena je praviloma mogoče uveljavljati le za izobraževanja, izvedena v zadnjih štirih letih. Programski svet se lahko pred odobritvijo certifikata odloči za dodatno preverjanje teh znanj pri kandidatu in v tem primeru določi tudi ustrezen način preverjanja, lahko pa odločitev o podelitvi sprejme tudi na podlagi posebej obrazloženega priporočila izobraževalne institucije, pri kateri se je kandidat v zadnjih štirih letih večkrat udeležil različnih izobraževanj z ustrezno vsebino iz kataloga temeljnih znanj.

Vsak kandidat, ki meni, da mu je bila podelitev certifikata neupravičeno odklonjena, ima pravico do pritožbe na Predsedstvo ZSDSP, ki mora o njej odločiti najkasneje v 30 dneh.

3. Vročanje certifikatov

9. člen

Certifikat ima obliko tiskane listine, katere vsebino in izgled določi Predsedstvo ZSDSP s svojim sklepom.

Udeležencem „temeljnega tečaja za člane svetov delavcev” se certifikati slovesno vročijo takoj po zaključenem izobraževanju in opravljenem testiranju.

Kandidatom, ki so certifikat pridobili po posebnem postopku v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega pravilnika, se certifikati pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, na njihovo željo pa so lahko povabljeni tudi na slovesno podelitev ob zaključku prvega naslednjega „temeljnega tečaja za člane svetov delavcev”.

4. Vpis v register imetnikov certifikata

10. člen

Imetniki certifikatov se vpišejo v poseben register, ki se vodi pri ZSDSP.

Vsebino, način vodenja in dostopnost podatkov iz registra določi Predsedstvo ZSDSP s posebnim sklepom.

5. Stroški certifficiranja

11. člen

Razen stroškov izobraževanja kandidatov krije vse stroške, povezane z izdajo certifikatov po tem pravilniku, ZSDSP, tako da je postopek pridobitve certifikata za kandidate brezplačen.

V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

12. člen

V postopkih za pridobitev certifikata ZSDSP se smiselno uporabljajo določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov. Dokumentacija, povezana s temi postopki, se arhivira za obdobje desetih let.

V. KONČNA DOLOČBA

13. člen

Pravilnik začne veljati z dnem sprejema s strani Skupščine ZSDSP.

Bled, 18.10. 2007

Sekretar ZSDP
Dr. Mato Gostiša

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70