Študijski center za industrijsko demokracijo

O predlogu zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe

Razširjeni posvet Združenja svetov delavcev slovenskih podjetij

V torek, 23.9.1997 se je na razširjenem posvetu Združenja svetov delavcev slovenskih podjetij v Hotelu Astoria na Bledu zbralo prek 100 članov svetov delavcev, sindikatov, pa tudi vodstev in strokovnih služb podjetij iz celotne Slovenije. Tema posveta je bila razprava o predlogu novega zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe, kar je vsekakor pri nas ena najbolj aktualnih tem.

Predlog zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku je predstavila državna podsekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Meta Štoka-Debevec, s svojimi strokovnimi prispevki pa sta v uvodnem delu sodelovala tudi dr. Rado Bohinc s Fakultete za družbene vede v Ljubljani in mag. Iztok Purič, zunanji sodelavec Študijskega centra za industrijsko demokracijo “ŠCID”. V nadaljevanju so predstavljeni nekateri sklepi, stališča in priporočila s tega posveta.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA

1.
Na posvetu je bilo izraženo splošno zadovoljstvo nad dejstvom, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravilo predlog zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe, s katerim je (bo) zapolnjena še zadnja velika vrzel na področju zakonske ureditve različnih oblik organizacijske participacije zaposlenih po vzoru razvitejših evropskih in drugih držav.

Zakon bo lahko pomenil izjemno spodbudo hitrejšemu udejanjanju tega sicer v svetu široko uveljavljenega sistema (profit sharinga) tudi pri nas, ker bo vsekakor bistveno pripomogel k odpravljanju dveh temeljnih dosedanjih ovir, to pa sta:

  1. skorajda popolno nepoznavanje in nerazumevanja bistva profit sharinga kot poslovnega prijema za doseganje večje poslovne uspešnosti, kar je zaenkrat v Sloveniji eden glavnih razlogov za hude odpore zoper njegovo uveljavljanje pri nekaterih sicer ključnih dejavnikih (zlasti PID-ih in drugih institucionalnih lastnikih);

  2. pomanjkanje potrebnih ekonomskih stimulacij v obliki ustreznih davčnih dejstev.

2.
Podlago za celovito oceno predloga zakona lahko predstavlja le PRIPOROČILO EVROPSKE UNIJE ŠT. 29/443/EEC Z DNE 27. JULIJA 1992, zlasti pa njegov aneks, ki kot vodilo v tem smislu izpostavlja dvanajst kriterijev. Ocena, ki je bila na tej osnovi sprejeta na posvetu, je natančneje obdelana v priloženem gradivu mag. Iztoka Puriča. “Ocena predloga zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe”

3.
Vsekakor velja podpreti stališče Ekonomsko-socialnega sveta o nesprejemljivosti sedanje dikcije 31. člena (druge alinee) predloga zakona, ker bi to v bistvu pomenilo suspenz sistema socialnega sporazumevanja in kolektivnih pogajanj, s katerimi se urejata plačni sistem in plačna politika.

Iz povsem sistemskih razlogov pa je napačno stališče Ekonomsko-socialnega sveta, po katerem bi morali primarno vlogo pri urejanju profit sharinga znotraj podjetij imeti sindikati in ne sveti delavcev. Profit sharing namreč v načelu ni del plačnega sistema in plačne politike, ampak je ena izmed oblik participacije (finančne) zaposlenih in poslovni oziroma upravljalski ukrep za doseganje večje poslovne uspešnosti podjetij, kar v načelu absolutno sodi v domeno svetov delavcev in ne sindikatov.

Tudi praktični razlogi govorijo v prid prvotni rešitvi, ki kot zastopnike zaposlenih pri urejanju profit sharinga znotraj podjetij v prvi vrsti predvideva svete delavcev. Pri urejanju teh razmerij znotraj podjetij je namreč izključena uporaba sredstev sindikalnega boja. V tem primeru pa je prednost seveda v celoti na strani svetov delavcev, ki so izvoljeni s stani celotnega kolektiva na neposrednih in tajnih volitvah. Zato tudi lahko legitimno zastopajo vse zaposlene, medtem ko sindikati, kot vemo lahko načeloma legitimno zastopajo le svoje člane.

Ekonomsko-socialnemu svetu se zato predlaga, da obravnavano pripombo umakne, v nasprotnem primeru pa naj je predlagatelj pri pripravi besedila zakona ne upošteva.

4.
Resornemu ministrstvu se predlaga, da k nadaljnjim strokovnim usklajevanjem o besedilu pritegne tudi predstavnika Združenja svetov delavcev slovenskih podjetij. Združenje v ta namen pooblašča mag. Iztoka Puriča.

5.
Upoštevajoč dejstvo, da je in bo tudi v bodoče ena glavnih ovir za praktično uveljavitev zakona že omenjena nizka stopnja osveščenosti in upoštevajoč tudi priporočilo EU, bi moralo ministrstvo čimprej pripraviti poseben program aktivnosti za širše usposabljanje ter ustvarjanje primerne zavesti in klime za uvajanje profit sharinga tako pri menedžmentu kot tudi pri zaposlenih.

6.
Tudi vse posamične pripombe in sugestije iz razprave na posvetu se zabeležijo in se kot priloga tega dokumenta posredujejo v presojo predlagatelju zakona.

Datum: 24.9.1997

Sekretar ZSDSP
mag. Mato Gostiša

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70