Študijski center za industrijsko demokracijo

Ustava RS (75. člen)

(Uradni list RS/I, št. 33/91)

(soodločanje)

75. člen

Delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.

KOMENTAR

Pravica delavcev do sodelovanja pri upravljanju je V Sloveniji ustavno zagotovljena pravica. Določba 75. člena Ustave RS torej predstavlja temelj za zakonsko urejanje celotnega sistema delavske participacije.

Iz citirane ustavne določbe izhaja eno temeljnih načel slovenskega modela delavske participacije, in sicer načelo univerzalnosti, ki pomeni, da je pravica do sodelovanja pri upravljanju zagotovljena vsem delavcem, tako v gospodarskih kot tudi v negospodarskih organizacijah.

Zaenkrat je ustavna zaveza, da se pravica delavcev do sodelovanja pri upravljanju uredi z zakonom, realizirana le za področje gospodarskih organizacij (splošni zakon za to področje je ZSDU, posamezne specifične določbe o soupravljanju zaposlenih pa vsebujejo tudi posebni zakoni za posamezne dejavnosti, kot npr. energetski zakon, zakon o bankah, zakon o zavarovalništvu). Potrebno bo torej sprejeti tudi poseben zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov kot negospodarskih organizacij.

Predlog zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v zavodih je bil sicer pred nekaj leti že vložen v zakonodajno proceduro, vendar je bil kasneje umaknjen kot neprimeren. Zaenkrat kaže, da novo besedilo tega zakona še ni v pripravi. Delavci v zavodih zato lahko do nadaljnjega uresničujejo pravico do soupravljanja le po določilih posameznih panožnih kolektivnih pogodb na podlagi 110. člena ZSDU, ki pravi: "Ne glede na določbo tretjega odstavka 1. člena tega zakona se do uveljavitve zakona o kolektivnem dogovarjanju oziroma posebnega zakona pravica do sodelovanja delavcev pri upravljanju v zavodih lahko ureja s kolektivno pogodbo."

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70